FC2ブログ

スポンサーサイト

スポンサー広告
-- /-- --
上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

ボフスラフ・マルチヌー カンタータ「泉開き」(下)

その他の作曲家たち
03 /14 2015
OTVÍRÁNÍ STUDÁNEKカンタータ「泉開き」(下)(合唱)
Když studánku a stružku vyčistili,
泉と小さな流れ(森の源泉から村へと流れる細流)がきれいになると
vytrysklo z hlubin tolik utajené síly,
深みから秘められた大いなる力が湧き出て
že se vody z břehů vylily
水は岸から溢れ出し、
a s květy objaly.
花と抱き合う。
Když na vodě, mírně opadlé
少し水嵩の下がった水面に
viděli své tváře jak v zrcadle,
みんなが鏡に向かうように見てみると
i stráň se přišla zhlédnout
斜面も見にやってくる
s břízami a opály.
白樺やオパール色の花と一緒に。
Pak přiběhla jedna ze sasanek
それから一本のアネモネも走ってきた
za ruku ji vedl lesní vánek.
その手を取って、森のそよ風が連れて行った
A u pramene se zastavila,
泉のほとりでアネモネは止まり、
za všechny květiny pravila:
すべての花に語りかけた。

hlubin深み、utajený秘密の、vylít se溢れ出す、objal→obejmout抱擁する、zrcadlo鏡、, stráň斜面(川岸のことか?)、bříza白樺、sasankaアネモネ、přiběhnout走って来る、vedl(過去形)→vést

Hovoří dívka držící sasanku.
アネモネを手に女の子は語る。

(アルト独唱)
Studánko hlubáňko,
深い森の泉よ、
kdes tak dlouho byla?
こんなにも長くどこにいたの?
I mě zima soužila,
私も寒さに苦しんだ、
přišla jsem, abych se z tebe napila,
私が来たのは、あなたの水を飲み
abys mi kořínky omyla,
私の根を洗ってもらい、
abych pro potěšení byla.
喜びたいからよ。

soužit悩む、苦しむ、kořínek→kořen植物の根

Studánka mluví ústy královničky:
泉は王女さまの口を借りて語る。

(ソプラノ独唱)
Vítám tě, sasanko, na břehu.
ようこそ、アネモネさん、この岸辺に。
Vím, přišla jsi ještě po sněhu.
あなたか来たとき、まだ岸に雪があったわ。
Už jsou pryč zlý doby,
もう嫌な季節は過ぎ去り、
i lidé si ze mne naberou do nádoby.
人々も私から甕に水を汲む。
Jsem čistá jako zrní stříbrný,
私は銀の粒のように清らか
byli by beze mne jak nebe bez luny.
私がいないと、月の無い空のよう。

pryč離れて、去って、zlý邪悪な、naberou→nabrat汲む、nádoba容器、čistý澄んだ、清らかな. 

(朗唱)
Královnička poklekla na šátek rozprostřený,
王女様は広げたスカーフの上に跪き
ponořila džbán do stříbrné pěny,
銀色の泡に水差しを沈めて
pak do všech světa stran vodu vylila.
それからあたり一面に水を撒いた。
Aby si už byli všichni zdravím jisti,
皆が健やかでいられるように。
nabrala si hrst loňského listí
去年の枯葉を採り込んで束ね、
za sebe je hodila
後ろに投げて、
a k oblakům pravila:
雲に話しかけた。

ponořit水に入れる、džbán 水差し、pěna泡、vylit注ぐ、zdraví健康、hrst 一握り、loňska去年の、hodit投げる、oblak雲

(合唱)
Zlý moci zaháním
私は邪悪な力を追い払い
nemoci vyháním,
病気を追い出す
a ty, větře, odnes je s mraky, co zhoubu nosí,
だから、風さん、破滅をもたらす諸々を群雲とともに持ち去ってください
za lidi a zvířata i louky prosím.
人々と動物たち、それに牧草地
za hory i doliny, za ptáky v povětří.
丘に、谷に、空駈ける鳥に代わって。
Všechny dobré ušetři,
すべての善きものを救い、
co ze srdce litují,
心から悔やむ
odpusť jejich viny.
彼らの罪をお赦しください。
Studánko hlubáňko,
深い森の泉よ
studánko rubínko,
ルビーのような泉よ、
buď vždycky čistá
いつまでもきれいでいておくれ
a pro zdraví jistá.
(ひとを)健やかにするために。
Dej hodně šťávy jitroceli,
たくさんのイトロチェリの果汁をください。
pomoz také poli,
畑にも力を与えてください
ať dá hodně žita i dobrýho zelí.
たくさんのライ麦と美味しいキャベツが育つように。
Studánko hlubáňko,
深い森の泉よ
studánko rubínko,
ルビーのような泉よ、

Zlý邪悪な、zaháním→zahnat追い払う、vyháním,→vyhnat追い出す、větře→Vítr風、odnes→odnést持ち去る、mrak雲、沢山、zhouba破滅(の原因)、zvířata→zvíře動物たち、ušetřit倹約する、救う、čistěきれいに、混じり気なく、zdraví健康、šťávaジュース、jitroceli「Plantain」(I.Poldaufチェコ英辞典)詳細不明。žitoライ麦

Recitace – živěji(朗読-生き生きと)
Jako by studánku za ruce vzali
まるで泉の手を取るように
a až do vsi s ní utíkali.
(皆は)王女様と村に向かった。
Z plného džbánu dali koze ochutnat i ovci
水甕一杯の水を山羊と羊に飲ませてやった
májové vody studené
五月の冷たい水、
z lesního pramene
森の泉の水を
u nás na Sykovci.
私たちのシーコヴェツ村で。
Tak je to u nás každý rok v máji,
毎年五月、私たちの村ではこのように
děti studánkám prameny
子供たちは源泉を
jak srdce zemi otvírají,
大地の心臓のように開く
aby i na horách byla hojnost úrody.
丘陵にも豊かな稔りがあれと。
Aby pramen uživil potoky a řeky,
源泉は小川や川に肥沃さを与え、
z hlubin vynesl písek měkký
深みから柔らかい砂を運びだし
a bystřiny jím překlenul na brody.
急流を浅瀬にしてしまう。
I studánky musí býti v máji čisté,
泉もきれいになりたがっている
tak jako, děti, vy jste;
君たち子供のように
i jim se stýskalo už po jaru.
泉たちも春を恋しがっている。
Nejedna studánka malá
小さな泉はひとつ残らず
se o pramínek bála,
源泉のことを心配している
aby nezapadl do kalu, do bahna a do kamení,
埋まってしまったのではないかと、泥や石に、
tak jako člověk do soužení,
まるで思い悩む人みたいに。
ani trochu vláhy by v ní nezbylo.
どんなわずかな濁りも泉にはあってはならない。
Vždyť každá studánka v lese
なぜなら森の泉はどれも
na hladině nebe nese,
水面で空を支えてる、
kdyby jí nebylo,
もしもそれがなかったら
o zem by se rozbilo.
空は大地に落ちて砕けてしまう!

vzali→vzít za ruku手を取る、vsi→ves村、džbán 水差し、koza雄山羊、hojnost豊かさ、富裕、úroda収穫、hlubina深み、vynést持ち出す、運び出す、písek砂、
bystřina急流、brody.浅瀬

(バリトン独唱)
Potkal jsem jeseň.
私は人生の秋に出会った。
Co před ní bylo jar a zim!
その前には春と冬があった!
S oblohy šlehají plameny jeřabin
私は空に立ち上るナナカマドの実の炎、
a cítíš vůni posledního sena.
そして最後の干し草の香りを感じる。
Z té modře a větrnosti čisté jako já,
この青さときれいな風の流れを、私のように
i všichni vy jste, i stará bříza pokřivená.
あなた方も、曲がった白樺の老木も(感じる)。
Jsem doma a jdu cestou starou
私は故郷にいる。そして昔の道を歩く
Za mou v patách ve vzpomínce jaro
すぐ後に春の思い出が続く
a právě jako tenkráte
まさにあの頃のように
přede mnou chvátá chasa dovádivá.
前を走っているのは元気な若者たち
Já jejíma očima se znovu dívám,
私は彼らの眼で再び見ている
co po tom, že jdeme po sněhu a blátě.
雪や泥の上を私たちは行くが、それが何だろう。
V kabátku ještě plném zimy
上着はまだとても冷たい
jako tenkrát jdu zase s nimi;
昔のように私はまた若者たちと歩む
co bylo, už je dávno pryč.
あの頃から長い時が経ち
I ve mně leckdy pramen bláto zaneslo a zvadlé listí,
私の心も時に泥や落ち葉で塞がれていた
znovu jej hledám a hloubky čistím,
もう一度私は泉を探し、浄める
třeba mi není už tak do zpěvu.
私はもう歌うことはないけれども。
Z těch dědů a bab,
祖先の時代から
co vodám písní cestu otvírali,
皆は歌いながら水路を開き
co zde studny roubili
ここに井戸を掘り
a pevné plátno tkali,
固い麻布を織った
z nich jsem a vracím se k nim znova.
私は彼らから生まれ、また彼らの許に戻る
Co na tom, že jejich dny jsou nenávratně pryč,
構うものか、彼らの時代は遠く去ってしまったが。
z ruky do ruky si podáváme těžký klíč,
手から手へと私は重い鍵を渡す、
klíč od domova.
故郷への鍵を
Studánko hlubáňko,
深い森の泉よ
studánko rubínko!
ルビーのような泉よ!
(終わり)

obloha空、jeřabinナナカマドの実、seno干し草、větrno風が吹いている、v patách「踵を接して」、chvátá(三人称)急ぐ、znova再び、pryč離れて、去って、blátoぬかるみ、zaneslo(過去形)zanést塞ぐ、otvírali(過去形)otvírat開く、studna井戸、pevný固い、vracím→vrátit se戻る、帰宅する

コメント

非公開コメント

ISATT

愛好する歌曲・カンタータの試訳集です。

上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。