FC2ブログ

スポンサーサイト

スポンサー広告
-- /-- --
上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

ボフスラフ・マルチヌー カンタータ「泉開き」(上)

その他の作曲家たち
03 /14 2015
春も半ばなのに寒い日が続きますね。
寒さの厳しい内陸国チェコの田舎では、冬の間に枯葉や泥で埋まってしまった泉を村人総出で浄め、春の到来を祝う風習があります。その情景を歌ったカンタータです。チェコ語の美しい響き、春の風物をお楽しみください。
(1955年チェコ初演。日本初演2004年、福島県郡山東高校合唱団ほか)OTVÍRÁNÍ STUDÁNEKカンタータ「泉開き」

原詩 ミロスラフ・ブレシ Miloslav Bureš
作曲 ボフスラフ・マルチヌー(1890-1959)

(合唱)
I studánky chtějí býti čisté,
泉たちもきれいになりたがっている
tak jako děti vy jste;
君たち子供のように
i jim se stýskalo už po jaru.
泉たちも春を恋しがっている。
Nejedna studánka malá
小さな泉はひとつ残らず
se o pramínek bála,
源泉のことを心配している
aby nezapadl do kalu,
埋まってしまったのではないかと、
do bahna a do kamení,
泥や石に、
tak jako člověk do soužení,
まるで思い悩む人みたいに。
ani trochu vláhy by v ní nezbylo.
どんなわずかな濁りも泉にはあってはならない。
Vždyť každá studánka v lese
なぜなら森の泉はどれも
na hladině nebe nese,
水面で空を支えてる、
kdyby jí nebylo,
もしもそれがなかったら
o zem by se rozbilo!
空は大地に落ちて砕けてしまう!
I kdyby byla nepatrná tak,
それにもし目立たなくて
že by pod křídla si schoval ji pták,
鳥の翼に隠れるほどだったら
z zaneslo ji bláto nebo listí.
泥や木の葉が泉を塞いでしまう。

Studánka (f) 泉, čistĕきれいに、混じりけなく、 chtějí(三・複)→ chtít欲する、望む、 stýskalo→ stýskat se 寂しい、ーが恋しい、pramínek →pramen 源泉、出所、 bála→ bát se 心配する、思うkal泥、沈殿物、 zapadl→zapadat沈む、消滅する、 bahna泥、 člověk(m)人、男、soužení→ soužit se 悩む、苦しむ、 vláha湿気、水気(濡れ落葉などのことか?)Vždyťなぜなら、 hladina水面、nese→nést(三・単)運ぶ、支える、 rozbilo(仮定法)→rozbít se、割れる、砕ける、 patrný目立つ、křídlo翼、zaneslo(仮定法)→ zanést塞ぐ

V každém kraji je to jiné,
地方によって様々だが
ale u nás na Vysočině
私たちのいるヴィソチナ地方では
děti z jara studánky vždy čistí,
子供たちはいつも春から泉を清めている、
Poslední den v máji
五月の最後の日に
studánky tu svátek mají.
私たちは泉の祭りを催す。
Tak dlouho pršelo i přes noci.
昨晩もひどい長雨だった。
Vy, hlubáňky zarmoucené,
悲しそうな深い森の泉よ、
zakalené až do pramene,
源泉まで濁ってしまって、
jen dětské ruce mohou vám pomoci.
ただ子供の手だけが、あなたを助けられる。

Vždy→ vždyckyいつも、常に、Poslední最後の、最近の、 mají→ mít(三・複)持つ、ある、 zarmoucenýうちひしがれた、悲しい

Recitace mužský hlas - klidně(男声の朗読-静かに)
Tak je to u nás v horách všude;
私たちの高地ではどこでもそうだが、
ta nejmilejší královničkou bude
一番愛らしい娘が女王様になり
a ověnčí džbán květy, které neduh léčí.
病を癒す花で水壷を飾る。
Za královnou v průvodu je vždycky
女王様のあとに従うのはずっと
odedávna místo pro družičky,
昔からお付きの娘たち。
za nimi pak poskakují
彼女たちの後ろで飛び跳ねてるのは
chlapci prostořeci.
おしゃべりな男の子たち。
Všichni nesou motyky a háky,
みんなが手にしているのは鍬と鎌、
i lopaty vzali, hrábě taky,
それにシャベルや熊手まで。
devčata pak plnou náruč kvítí,
女の子たちは胸いっぱいの花をかかえ、
vyšňořenou královnu si vedou uprostřed,
飾り立てた王女さまを真中にすすむ。
svěží jak jaro,
春のように溌剌と、
bude jí čtrnáct let.
やがて十四歳になる王女さま。
Vítr z lesa vyběhl
森から走り出た風が、
a jde ji políbiti.
王女さまにキスしていく。

nejmilejší(最上級)最も可愛い、ověnčí→ věnčit花で飾る、džbán水差し、取っ手のある壷、 neduh病気、průvod(=Procession)、vždyckyいつも、ずっと、odedávnaずっと昔から、družička(=bridesmaid)、pakそれから、後で、poskakovat飛び跳ねる、 prosto/řeci→ řečnýおしゃべりな、 nesou→nést「持ってくる」三・複、 motyka鍬、hák鉤(鎌?)、 hrábě熊手、lopataシャベル、náručひとかかえの、uprostřed中央に、svěží 新鮮な、はつらつとした、Vítr風

Ženský hlas(女声の朗読)
Chtěl se dát s nimi do tance...
風はみんなと踊り出したかった...
teď ne větře, veď nás k studánce,
今はだめよ、風さん、私たちを連れていって
která je nejvíc zarmoucená.
一番悲しそうな泉に。

Dát se -をはじめる、větře→vítr、veď(命令形)→ vést連れて行く、zarmoucená悲しげな、打ちひしがれた

Vedl je přes trávu, přes kvíti,
風は芝草をこえ、花をこえて
chtěl by se také y pramene napíti.
風も源泉の水で喉を癒したいのだろう
po jejich boku ztichl jako pěna.
みんなのそばで風は泡のように静まった。

(合唱)
Vedl je přes trávu, přes kvíti,
風は芝草をこえ、花をこえ
chtěl by se také y pramene napíti.
風も源泉の水で喉を癒したいのだろう
Jdou vážně jak k široké řece,
みんなは粛々と歩く、まるで大河が
jež k moři spěchá,
海に向かって急ぐかのように。
a přece jejich studánku skryl
するとみんなの泉を隠していたのは
jenom keřík lisky.
ただ茂みの葉だけだった。

Chtěl.. by(仮定法)、pramínek, pramene →pramen 源泉, napíti se渇きを癒す、 ztichl(過去形)→ztichnout静まる、pěna泡、vážně真面目に、真剣に、řece→řeka川、spěch急ぎ、skryl(過去形)→skryt隠す、覆う、keř潅木、しげみ

Recitace mužský hlas – živěji(男声の朗読-生き生きと)
Do půlkruhu obstoupí pramen,
源泉のまわりを半円で囲むと、
sotva dýchá, tolik bláta na něm,
息がつまるほど、たくさんの泥が泉を埋めていた。
a do trávy položili rýče, lopaty a misky.
そこでみんなは草の上に置いた、
rýče, lopaty a misky.
シャベルや小椀を。
Kámen odvalili,
石を取り除いたら、
pramen rozpředl se jako kotě.
源泉は子猫のようにほとばしり出た。
Nechali jej s královničkou o samotě,
皆は小さな王女さまだけにすると、
když do trávy rozprostřela šátek bílý.
王女さまは草の上に白いスカーフを広げた。
Pak všichni za ruce se vzali
それから皆は手を取って
a kolem těch dvou kolo udělali,
ふたり(王女さまと泉)の周りで輪をつくり
ústa k písni našpulili
歌おうと口をつき出した。

pramen 源泉、půlkruhu →půl(half)+kruh円、obstoupí→obklopit囲む、sotva辛うじて、dýchat息をする、bláto ぬかるみ、rýč, lopataシャベルやスコップ(先の形状が違う?) miska小椀、rozpředl(過去形)→rozpříst、Nechali (過去形)→nechat (let)、samota孤独、孤立、rozprostřela(過去形)→rozprostřít (rozprostřít) 広げる、vzali(過去形)→vzít取る、つかむ、kolo輪、円陣、ústa口、našpulitつき出す

(合唱)
Králko, milá králko, studánko rubinko,
王女さま、愛しい王女さま、ルビーの泉さん、
proč tebe zkalili, proč že tě rmoutili
なぜあなたは濁され、嘆いているの?
Krátké dny a dlouhé noci
日が短く、夜が長い間、
byla jsi sama bez pomoci.
あなたはひとりで助けもなかった。
Králko, milá králko, studánko, rubínko,
王女さま、愛しい王女さま、ルビーの泉さん、
už jsi v naši moci.
もうあなたは私たちの庇護の下にいる。

Zkalili→zkazit駄目にする、汚す、rmoutili→rmoutit se 嘆く、悲しむ、moc(名詞)力、権限

Studánka ústy královničky odpovídá:
泉は王女さまの口を借りて答える


(ソプラノ独唱)
Jsem rubínka opuštěná,
私は見捨てられたルビーの泉、
voda moje zakalená,
私の水は濁り
zlý moci čarovný,
悪意ある魔の力は 
nedbaly na můj hlas varovný.
私の警告の声もどこ吹く風。
Chtěla bych být plná čistý pěny,
私は願う、きれいな泡に溢れ
bez bahna a bez kamení,
泥も石もなければいいのにと、
pak bych žízeň uhasila v lidech
そうすれば私は人々の渇望を癒し
by pak byla jenom zdravá síla.
ただ健やかな力だけがあるだろうから。

Opuštěný見捨てられた、zakalenáý→kalný濁った、曇った、zlý悪意ある、邪悪な、čarovný(=enchanted), varovaný警告、nedbalý不注意な、ぞんざいな,
Čistěきれいに、まじり気なく、žízeň渇望、uhasit消す、渇きを癒す、zdravý健康な、健全な、síla.力、能力

(合唱)
V tý májový době
この五月の季節に、
přicházíme k tobě.
私たちはあなたの許へ来た、
Zlý moci vyženem, nemoci zaženem
私たちは悪意ある力を追い払い、病気を払い
sílu ti nalejem.
あなたに力を注ごう。
Neseme háky, hrabice
鎌や熊手を持っているのは
na zlý čarodějnice,
悪い魔法使いや
na bláto a na kameni.
泥や石に対するため。
Lidem buď zas k potěšení
人々に再び喜びを
Pomáhej jim zahnat žízeň
彼らを助けて渇きを追い払い,
odveď všechnu nemoc, trýzeň.
すべての病や苦しみを取り除こう。

přicházíme(一人称複数)→přicházet来る、vyženem(一人称複数)追い払う、zaženem→zahnat追いやる、nalít注ぐ、čarodějka魔女、zas(e)再び、odveď→odvést取り去る

(間奏)

(朗読)

Tam, kde bylo bahna nejvíce,
一番泥が詰まっていたところに
rýče zabořili připravili hradice.
皆はシャベルを押し込み、熊手で掻いた。
Kolik bylo na dně přesmutného kalu
何とたくさん泥が水底にあったこと!
I stružka, která krmi
また小川は育む
blatouchy a pláňky,
キンセンカと野生のリンゴを
bije o břeh prudčeji,
そして岸辺に奔ばしる、
jak modř pod jejich spánky,
こめかみの下の青い血の流れのように
když jí bláto vybrali
泥が取り除かれ
a rýč zazvonil o čistou skálu.
シャベルがきれいな岩に当たって、鐘の音を響かすときに。

Rmut a bahno z těch ných vod
彼らはこの汚れた水の汚物や泥を
nesou od břehu tři kroky na východ.
岸から東に三歩のところに運ぶ。
Z rýčů rozhodí je tam,
泥はシャベルで投げ出される
kde nejvíc slunce pálí.
太陽が一番よく当たるところに。
Teplo pročistí je,
熱が行きわたり、
Vyžene z nich síly temné.
そこから暗黒の力を追い払う。
Pak se stane z rmutu čistá zemé,
すると汚物はきれいな土になる
kterou strom i zrno chválí.
木も穀草も好きな土に。

Zabořit深く埋める、dno底、stružka細流、krmi(三人称単数)育む、blatouch=
marcs marigold、pláňk=pláně野生のりんご、prudce急激に、ひどく、kal澱、にごり、východ出口、東、rozhodit撒き散らす、ばらまく、pálit燃える、temno暗い、vyžene→vyhnat, vyženit、se stane→stát se –となる、生じる、strom木

コメント

非公開コメント

ISATT

愛好する歌曲・カンタータの試訳集です。

上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。